رشته توسعه روستایی ورودی ۹۶ و بعد

نشانگر جامعه شناسی روستایی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول اقتصاد کشاورزی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت تعاونی ها
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد روستایی ایران
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر توسعه اقتصادی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در توسعه روستایی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر توسعه اجتماعی (آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار اجتماعی و داده پردازی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی توسعه پایدار
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول توسعه صنایع روستایی وکشاورزی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت توسعه
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدهای کشاورزی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر گردشگری روستایی و کشاورزی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزشیابی پروژه
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده
۶ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید