مقطع کارشناسی ارشد مقطع

اخلاق گرایش اخلاق کاربردی (ورودی ۹۷ تا۱۴۰۱)
19 درس
ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(ورودی ۹۴تا۹۶)
18 درس
برنامه ریزی درسی
19 درس
تاریخ تشیع(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
20 درس
ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط(ورودی ۱۴۰۲ و بعد )
7 درس
فلسفه دین
20 درس
مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل(ورودی ۱۴۰۲ وبعد )
8 درس
مهندسی عمران - راه و ترابری (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
8 درس
مهندسی عمران – سازه (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
6 درس
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
4 درس
مهندسی معماری(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
9 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری(ورودی ۹۶ و قبل)
20 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی(ورودی ۹۶ و قبل)
20 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی (اقلیمی) (ورودی ۹۶ وقبل)
20 درس
آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
12 درس
آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی(ورودی ۹۷ تا۱۴۰۰ )
17 درس
آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
13 درس
آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم(ورودی ۹۷ تا۱۴۰۰)
18 درس
آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
15 درس
آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک(ورودی ۹۷تا۱۴۰۰)
19 درس
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی(ورودی ۱۴۰۰ و بعد)
16 درس
آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی
18 درس
آمار ریاضی
23 درس
آمار گرایش آمار ریاضی
23 درس
آموزش ریاضی
15 درس
آموزش زبان انگلیسی
39 درس
آموزش زبان فارسی
20 درس
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
35 درس
آموزش محیط زیست (ورودی قبل ۹۶)
22 درس
آموزش و بهسازی منابع انسانی
37 درس
اخلاق کاربردی( ورودی ۹۶)
18 درس
اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
40 درس
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
34 درس
ادبیات عربی (ورودی ۹۶ و بعد)
19 درس
ادیان و عرفان (ورودی ۹۹ وبعد)
20 درس
اقتصاد اسلامی
30 درس
اقتصاد انرژی(ورودی ۹۴ و۹۵)
20 درس
اقتصاد تجارت و الکترونیک(ورودی ۹۴ و۹۵)
18 درس
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی( ورودی ۹۶ تا ۱۴۰۰)
13 درس
اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی( ورودی ۹۶ تا۱۴۰۰)
15 درس
اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی( ورودی۱۴۰۱ و بعد)
12 درس
اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
12 درس
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان(ورودی ۹۸ و قبل)
20 درس
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
32 درس
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی(ورودی ۹۸ وقبل)
17 درس
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
19 درس
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی(ورودی ۹۸ و قبل)
24 درس
MBAمدیریت (ورودی ۹۳ و قبل)
21 درس
برنامه ریزی آمایش سرزمین (ورودی ۹۶ و بعد)
19 درس
برنامه ریزی آموزشی(ورودی ۹۹ و بعد)
20 درس
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
19 درس
برنامه ریزی توسعه منطقه ای (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
1 درس
بیماری شناسی گیاهی (ورودی ۹۸ )
3 درس
بیو فیزیک(ورودی از ۹۷)
11 درس
بیوشیمی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
13 درس
پژوهش هنر
37 درس
تاریخ - تاریخ اسلام
21 درس
تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
22 درس
تاریخ انقلاب اسلامی
17 درس
تاریخ گرایش تاریخ تشیع
27 درس
تاریخ تمدن اسلامی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
4 درس
تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز
17 درس
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (ورودی ۹۸ و قبل)
18 درس
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (ورودی ۹۹ و بعد)
14 درس
تاریخ وتمدن ملل اسلامی (ورودی ۹۹ و بعد)
24 درس
تحقیقات آموزشی (ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
16 درس
تحقیقات آموزشی
33 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی
26 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)
18 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)
25 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
25 درس
تکنولوژی آموزشی
19 درس
توسعه روستایی (ورودی ۹۶ و بعد)
19 درس
توسعه محلی گرایش شهری (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
5 درس
جامعه شناسی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
5 درس
جامعه شناسی(ورودی ۱۴۰۱ و قبل)
24 درس
جغرافیا سیاسی - فضای شهری (ورودی ۹۳ تا۹۹ )
20 درس
جغرافیا سیاسی (ورودی ۹۷ تا ۹۹)
20 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی
19 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری
20 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی
34 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصادی روستایی
18 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
21 درس
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
11 درس
جغرافیابرنامه ریزی روستایی
20 درس
جغرافیابرنامه ریزی شهری
23 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا
19 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی(ورودی۱۴۰۱ وبعد)
15 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
12 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
18 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی(ورودی۱۴۰۱ وبعد)
17 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
18 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری
36 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن(ورودی ۹۲ تا ۹۶)
19 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی(ورودی ۹۲ تا ۹۶)
19 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
36 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری(ورودی۱۴۰۱ وبعد)
18 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
18 درس
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک (ورودی ۹۹ و بعد)
19 درس
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران (ورودی ۹۹ و بعد)
18 درس
جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی
20 درس
جمعیت شناسی
20 درس
حسابداری (مخصوص ورودی های ۱۴۰۱ و بعد )
17 درس
حسابداری
29 درس
حسابرسی(مخصوص ورودی های ۱۴۰۰ و قبل)
14 درس
حسابرسی(مخصوص ورودی های ۱۴۰۱ و بعد)
14 درس
حقوق بین الملل(ورودی ۱۴۰۰ و قبل)
27 درس
حقوق بین الملل(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
22 درس
حقوق جزا و جرم شناسی
29 درس
حقوق خصوصی
28 درس
حقوق دادرسی اداری
22 درس
حقوق کیفری و جرم شناسی(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
9 درس
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
14 درس
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی (ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
16 درس
رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی
20 درس
روابط بین الملل (ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
11 درس
روانشناسی (مخصوص ورودی های ۹۵)
20 درس
روانشناسی اجتماعی (مخصوص ورودی‌های ۹۹ و بعد آن)
20 درس
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گر (ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
17 درس
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا(ورودی ۱۴۰۰ و قبل)
19 درس
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
0 درس
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
20 درس
روانشناسی بالینی(ورودی ۱۴۰۰ و قبل)
16 درس
روانشناسی بالینی(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
12 درس
روانشناسی تربیتی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
6 درس
روانشناسی تربیتی(ورودی ۱۴۰۱ و قبل)
19 درس
روانشناسی شخصیت
18 درس
روانشناسی عمومی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
6 درس
روانشناسی عمومی(ورودی ۱۴۰۱ و قبل)
20 درس
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)(ورودی ۹۹ و قبل)
19 درس
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (ورودی ۱۴۰۰ وبعد)
18 درس
روزنامه نگاری
36 درس
ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
35 درس
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
23 درس
ریاضی کاربردی بهینه سازی
16 درس
ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵
23 درس
ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری
14 درس
ریاضی محض (آنالیز)
28 درس
ریاضی محض (جبر)
29 درس
ریاضی محض (هندسه)
29 درس
ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری)
14 درس
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز(ورودی از ۹۹)
12 درس
ریاضیات و کاربردها گرایش جبر (ورودی از۹۹ )
16 درس
ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه(توپولوژی)(ورودی از ۹۹)
28 درس
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی (ورودی از ۹۸)
8 درس
زبان شناسی (ورودی ۱۴۰۰ و بعد)
20 درس
زبان شناسی گرایش اجتماعی (ورودی ۱۴۰۰ و بعد)
12 درس
زبان شناسی همگانی
39 درس
زبان و ادبیات انگلیسی
19 درس
زبان و ادبیات فارسی
36 درس
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
9 درس
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک ونوجوان
37 درس
زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی(ورودی ۹۵ وقبل)
21 درس
زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی)
12 درس
زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
8 درس
زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی(ورودی ۱۴۰۱ و قبل)
21 درس
زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری(ورودی ۱۴۰۰ و قبل)
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
18 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی(ورودی ۱۴۰۰ وبعد)
18 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی(ورودی ۹۹ وقبل)
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت(ورودی ۹۰ تا ۹۴)
17 درس
زمین شناسی - تکتونیک
13 درس
زمین شناسی – زمین شیمی
18 درس
زمین شناسی اقتصادی
44 درس
زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)
28 درس
زمین شناسی زیست محیطی
23 درس
زمین شناسی گرایش آب زمین شناسی(وروی ۹۴ و ۹۵)
22 درس
زمین شناسی گرایش زلزله شناسی
21 درس
زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)
29 درس
زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی(ورودی ۹۵ وقبل)
19 درس
زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (مخصوص ورودی های ۹۳تا ۹۵)
18 درس
زمین شناسی - زمین ساخت (تکتونیک)
19 درس
زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی
27 درس
زمین شناسی-پترولوژی(ورودی ۹۵ و قبل)
27 درس
زیست شناسی -ژنتیک(ورودی قبل ۹۵)
17 درس
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش باف شناسی و جنین شناسی
9 درس
زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
18 درس
زیست شناسی (بیوشیمی)
16 درس
زیست شناسی (علوم جانوری)
24 درس
زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)
26 درس
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک (ورودی ۹۶ تا۱۴۰۰)
10 درس
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
10 درس
زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
10 درس
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی(ورودی از ۹۷)
9 درس
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
11 درس
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی(ورودی ۹۶ تا۱۴۰۰)
11 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
13 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک (مخصوص ورودی ۹۶)
13 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک (مخصوص ورودی ۹۶)
12 درس
زیست شناسی گرایش بیوفیزیک(ورودی ۹۵ وقبل)
13 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی۹۶)
10 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی(ورودی ۹۷ تا ۱۴۰۱)
10 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و بعد )
12 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی (ورودی۹۶ و بعد)
13 درس
زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
16 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
20 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
21 درس
زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
20 درس
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14 درس
زیست فناوری میکروبی ( مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴ و بعد از آن )
11 درس
ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی
36 درس
ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی
20 درس
ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط(ورودی ۹۷ تا ۱۴۰۱)
18 درس
ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و مهندسی محیط (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
6 درس
ژئومورفولوژی گرایش نظری(ورودی از ۹۷)
15 درس
ژنتیک (مخصوص ورودی های ۹۵ و ورودی ۹۷ به بعد)
12 درس
سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی(فقط مخصوص ورودی۹۶)
27 درس
سیستم های کلان(ورودی ۹۷ و بعد)
22 درس
شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
5 درس
شیمی گرایش شیمی آلی (ورودی ۹۹ و بعد)
15 درس
شیمی گرایش شیمی آلی (ورودی تا قبل از ۹۹)
23 درس
شیمی گرایش شیمی تجزیه (ورودی ۹۹ و بعد)
12 درس
شیمی گرایش شیمی تجزیه (ورودی تا قبل ۹۹)
23 درس
شیمی گرایش شیمی فیزیک(ورودی ۹۹ و بعد)
7 درس
شیمی گرایش شیمی فیزیک(ورودی تا قبل ۹۹)
26 درس
شیمی گرایش شیمی کاربردی(ورودی ۱۴۰۰ وبعد)
12 درس
شیمی گرایش شیمی معدنی(ورودی تاقبل۹۹)
26 درس
شیمی گرایش شیمی معدنی(ورودی۹۹ وبعد)
13 درس
طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
3 درس
طبیعت گردی گرایش ژئوتوریسم (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
3 درس
طراحی شهری
17 درس
طراحی شهری (ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
7 درس
علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه‌های عمومی
18 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )
17 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
17 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
18 درس
علم سنجی
15 درس
علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی( ورودی نیم سال اول ۹۶ و قبل)
20 درس
علوم اقتصادی
26 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی( ورودی۹۶ و بعد)
17 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی (ورودی۹۶ و بعد)
20 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک(ورودی ۹۶ وبعد)
18 درس
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی (ورودی۹۶ وبعد)
15 درس
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(ورودی ۹۶ وبعد)
14 درس
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (ورودی ۹۶ و بعد)
14 درس
علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی
20 درس
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)(ورودی ۹۴ وقبل)
24 درس
علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن)
10 درس
علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن)
10 درس
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
11 درس
علوم دامی گرایش تغذیه دام ورودی ۹۶ و بعد
14 درس
علوم زمین گرایش آب و زمین شناسی(ورودی از ۹۶)
22 درس
علوم زمین گرایش پترولوژی(ورودی ۹۶ و بعد)
15 درس
علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی (ورودی از ۹۶)
19 درس
علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (ورودی ۹۶ وبعد)
18 درس
علوم زمین گرایش زمین ساخت تکتونیک(ورودی۹۷ تا۱۴۰۱)
17 درس
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی(ورودی از ۹۶)
24 درس
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(ورودی از ۹۶)
17 درس
علوم زمین گرایش زمین شیمی (ورودی از ۹۶)
18 درس
علوم سیاسی
21 درس
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
18 درس
علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی (مخصوص ورودی‌های ۱۴۰۰ و بعد آن)
19 درس
علوم قرآن و حدیث (ورودی ۹۸ و بعد)
21 درس
علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات
13 درس
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
10 درس
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
12 درس
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
13 درس
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین( ورودی ۹۶ و بعد)
20 درس
فقه سیاسی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
3 درس
فقه و حقوق خصوصی(ورودی ۹۵ تا ۹۸)
22 درس
فقه و مبانی حقوق اسلامی( ورودی ۹۹ و بعد )
17 درس
فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
12 درس
فلسفه و حکمت اسلامی
35 درس
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
20 درس
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
19 درس
فلسفه وکلام اسلامی (مخصوص ورودی های ۹۷ و بعد)
19 درس
فیتوشیمی (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
12 درس
فیتوشیمی (ورودی تا قبل ۹۹)
18 درس
فیتوشیمی (ورودی۹۹ تا۱۴۰۱)
12 درس
فیزیک ( زمینه اتمی و مولکولی )
22 درس
فیزیک ( زمینه فیزیک بنیادی )
16 درس
فیزیک ( زمینه گرانش و فیزیک نجومی )
16 درس
فیزیک (زمینه حالت جامد)
22 درس
فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)(ورودی ۹۴ وقبل)
18 درس
فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
17 درس
فیزیک (گرایش حالت جامد) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
17 درس
فیزیک (گرایش هسته ای ) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
20 درس
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر(ورودی از ۹۷)
8 درس
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
17 درس
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما(ورودی ۹۷ تا۱۴۰۱)
8 درس
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال(ورودی از ۹۷)
17 درس
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای(ورودی از ۹۷)
14 درس
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی(ورودی ۹۷ تا ۱۴۰۱)
9 درس
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک(ورودی از ۹۷)
9 درس
فیزیک نجومی ( ورودی از ۹۳)
20 درس
فیزیک(زمینه هسته ای)
25 درس
فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
16 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی(ورودی ۱۴۰۰ وبعد)
17 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی(ورودی تا۹۹)
21 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی(ورودی تا ۱۴۰۰)
20 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی(ورودی ۱۴۰۰ و بعد)
16 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
12 درس
کارآفرینی گرایش آموزش عالی
22 درس
کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
19 درس
کارآفرینی گرایش بخش عمومی
19 درس
کارآفرینی گرایش بین الملل
21 درس
کارآفرینی گرایش توسعه
21 درس
کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
16 درس
کارآفرینی گرایش سازمانی
21 درس
کارآفرینی گرایش فناوری
21 درس
کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
20 درس
کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
20 درس
کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
21 درس
کارآفرینی گرایش گردشگری
21 درس
کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی نیم سال دوم ۹۵ به بعد
17 درس
کلام شیعه (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
5 درس
مترجمی زبان انگلیسی (ورودی ۹۶ و بعد)
18 درس
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
21 درس
مخاطرات محیطی (ورودی ۹۷ و بعد)
21 درس
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی (ورودی ۹۶ وقبل)
21 درس
مدیریت آموزشی (ورودی۹۹ وبعد)
20 درس
مدیریت آموزشی(ورودی تا قبل۹۹)
19 درس
مدیریت اجرایی
24 درس
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
24 درس
مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات
24 درس
مدیریت امور شهری
20 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
39 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
39 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
20 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
21 درس
مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی (ورودی ۹۶و بعد)
20 درس
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها
19 درس
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
21 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
39 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی (ورودی ۹۶ و بعد)
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
20 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
19 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(ورودی ۹۹و قبل)
19 درس
مدیریت رسانه
41 درس
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی (ورودی۹۶ و بعد)
19 درس
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (ورودی ۱۴۰۰ و بعد)
17 درس
مدیریت فناوری اطلاعات
23 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
39 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
42 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
38 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
42 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژِی(ورودی ۹۴ و قبل)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کار آفرینی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش انرژی(ورودی از ۹۷)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین (ورودی ۹۶ و بعد)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش فناوری( ورودی ۹۶ و بعد)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش مالی
21 درس
مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش بازاریابی
21 درس
مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
7 درس
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
19 درس
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل(ورودی ۱۴۰۲ وبعد)
7 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی(ورودی ۹۴ تا۱۴۰۰)
22 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی(ورودی ۹۴ تا۱۴۰۰)
22 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی(ورودی ۹۴ تا۱۴۰۰)
20 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش(ورودی ۹۴ تا ۱۴۰۰)
21 درس
مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی(ورودی ۹۴ تا ۱۴۰۰)
22 درس
مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی(ورودی ۹۴تا۱۴۰۰)
21 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
18 درس
مدیریت مالی(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
6 درس
مدیریت مالی(ورودی ۹۸تا۱۴۰۱)
20 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی (ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
19 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
19 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاهای ورزشی(ورودی ۱۴۰۱ و بعد)
19 درس
مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
15 درس
مشاوره گرایش مشاوره خانواده
14 درس
مشاوره گرایش مشاوره شغلی
12 درس
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
14 درس
مشاوره و راهنمایی
16 درس
مطالعات جهان گرایش مطالعات عراق(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
4 درس
مطالعات فرهنگی (ورودی ۹۶ و بعد)
20 درس
مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی(ورودی قبل ۹۶)
13 درس
مهندسی اقتصادکشاورزی - گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی(ورودی قبل ۹۶)
14 درس
مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک
9 درس
مهندسی برق- الکترونیک
10 درس
مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
12 درس
مهندسی توسعه روستایی(ورودی ۹۵)
19 درس
مهندسی شیمی - پلیمر
10 درس
مهندسی شیمی - صنایع غذایی
14 درس
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
10 درس
مهندسی شیمی - محیط زیست
10 درس
مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
10 درس
مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی
12 درس
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
53 درس
مهندسی صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
11 درس
مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی
21 درس
مهندسی صنایع - صنایع
18 درس
مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی
16 درس
مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های سلامت
17 درس
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها
44 درس
مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان
21 درس
مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری
19 درس
مهندسی عمران - راه و ترابری
24 درس
مهندسی عمران - سازه
17 درس
مهندسی عمران- ژئوتکنیک (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
5 درس
مهندسی عمران- ژئوتکنیک (ورودی ۹۳ تا۱۴۰۱)
12 درس
مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
13 درس
مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳)
12 درس
مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­ های هیدرولیکی
15 درس
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
9 درس
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
17 درس
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
22 درس
مهندسی فناوری اطلاعات
16 درس
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
17 درس
مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم های چند رسانه ای)
16 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی (مخصوص ورودی‌های ۹۹ و بعد آن)
15 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ورودی ۹۸ و بعد)
17 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی(ورودی ۹۸ و بعد)
17 درس
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55 درس
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(ورودی ۱۴۰۱ وبعد)
22 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
9 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش علوم داده (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
11 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
12 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
24 درس
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
17 درس
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی (ورودی ۹۴ و قبل)
11 درس
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی(ورودی ۹۴ و قبل)
22 درس
مهندسی کشاورزی - زراعت
17 درس
مهندسی کشاورزی - علوم دامی (تغذیه دام ورودی قبل ۹۶)
13 درس
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی
17 درس
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)
13 درس
مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی
20 درس
مهندسی معماری(ورودی ۱۴۰۰ وقبل)
13 درس
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی
12 درس
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
20 درس
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ( ورودی ۱۴۰۲ به بعد )
5 درس
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
29 درس
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی(ورودی ۱۴۰۲به بعد)
6 درس
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17 درس
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی قبل ۹۶)
18 درس
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی(ورودی ۱۴۰۱ و قبل)
17 درس
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی(ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
10 درس
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های تولید و خدمات (ورودی ۱۴۰۲ و بعد)
20 درس
مهندسی صنایع گرایش مدل سای سیستم‌ها و تحلیل داده ها(ورودی ۱۴۰۲ وبعد)
11 درس
نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی
22 درس
نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
22 درس
نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
23 درس