مقطع کارشناسی ارشد مقطع

اخلاق گرایش اخلاق کاربردی (ورودی از ۹۷)
19 درس
ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(ورودی ۹۴تا۹۶)
18 درس
برنامه ریزی درسی
18 درس
فلسفه دین
20 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری(ورودی ۹۶ و قبل)
20 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی(ورودی ۹۶ و قبل)
20 درس
آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی (اقلیمی) (ورودی ۹۶ وقبل)
20 درس
آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی(ورودی از ۹۷)
16 درس
آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم(ورودی از ۹۷)
17 درس
آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک(ورودی ۹۷وبعد)
18 درس
آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی
18 درس
آمار ریاضی
23 درس
آمار گرایش آمار ریاضی
23 درس
آموزش ریاضی
15 درس
آموزش زبان انگلیسی
38 درس
آموزش زبان فارسی
21 درس
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
35 درس
آموزش محیط زیست (ورودی قبل ۹۶)
22 درس
آموزش و بهسازی منابع انسانی
31 درس
اخلاق کاربردی( ورودی ۹۶)
18 درس
اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
39 درس
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
29 درس
ادبیات عربی ورودی ۹۶ و بعد
19 درس
ارشد مهندسی معماری
13 درس
اقتصاد اسلامی
30 درس
اقتصاد انرژی(ورودی ۹۴ و۹۵)
20 درس
اقتصاد تجارت و الکترونیک(ورودی ۹۴ و۹۵)
18 درس
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی ورودی ۹۶ و بعد
13 درس
اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی ورودی ۹۶ و بعد
15 درس
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
20 درس
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
32 درس
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
17 درس
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
19 درس
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
24 درس
MBAمدیریت (ورودی ۹۳ و قبل)
21 درس
برنامه ریزی آمایش سرزمین (ورودی ۹۶ و بعد)
17 درس
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
19 درس
بیو فیزیک(ورودی از ۹۷)
10 درس
بیوشیمی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
12 درس
پژوهش هنر
37 درس
تاریخ - تاریخ اسلام
21 درس
تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
22 درس
تاریخ انقلاب اسلامی
17 درس
تاریخ گرایش تاریخ تشیع
27 درس
تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز
17 درس
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی )
18 درس
تحقیقات آموزشی
29 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی
26 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)
18 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)
25 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
25 درس
تکنولوژی آموزشی
16 درس
توسعه روستایی ورودی ۹۶ و بعد
19 درس
جامعه شناسی
24 درس
جغرافیا سیاسی - فضای شهری (ورودی ۹۶ و قبل)
20 درس
جغرافیا سیاسی (ورودی از ۹۷)
20 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی
19 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری
20 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی
34 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصادی روستایی
18 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
21 درس
جغرافیابرنامه ریزی روستایی
30 درس
جغرافیابرنامه ریزی شهری
23 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا
19 درس
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
18 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری
36 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن
19 درس
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی
19 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
36 درس
جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی
20 درس
جمعیت شناسی
20 درس
حسابداری
29 درس
حسابرسی
14 درس
حقوق بین الملل
27 درس
حقوق جزا و جرم شناسی
29 درس
حقوق خصوصی
28 درس
حقوق دادرسی اداری
22 درس
رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی
20 درس
روانشناسی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد)
20 درس
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
19 درس
روانشناسی بالینی
16 درس
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
20 درس
روانشناسی تربیتی
19 درس
روانشناسی شخصیت
18 درس
روانشناسی عمومی
20 درس
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
19 درس
روزنامه نگاری
35 درس
ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
35 درس
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
23 درس
ریاضی کاربردی بهینه سازی
15 درس
ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵
23 درس
ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری
14 درس
ریاضی محض (آنالیز)
27 درس
ریاضی محض (جبر)
28 درس
ریاضی محض (هندسه)
28 درس
ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری)
14 درس
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
4 درس
زبان شناسی همگانی
39 درس
زبان و ادبیات انگلیسی
19 درس
زبان و ادبیات فارسی
30 درس
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک ونوجوان
37 درس
زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی(ورودی ۹۵ وقبل)
21 درس
زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی)
12 درس
زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
21 درس
زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه
19 درس
زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت
17 درس
زمین شناسی - تکتونیک
13 درس
زمین شناسی – زمین شیمی
18 درس
زمین شناسی اقتصادی
43 درس
زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)
28 درس
زمین شناسی زیست محیطی
23 درس
زمین شناسی گرایش آب زمین شناسی(وروی ۹۴ و ۹۵)
22 درس
زمین شناسی گرایش زلزله شناسی
21 درس
زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)
29 درس
زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی(ورودی ۹۵ وقبل)
19 درس
زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (مخصوص ورودی های ۹۳تا ۹۵)
18 درس
زمین شناسی - زمین ساخت (تکتونیک)
19 درس
زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی
27 درس
زمین شناسی-پترولوژی(ورودی ۹۵ و قبل)
27 درس
زیست شناسی -ژنتیک(ورودی قبل ۹۵)
17 درس
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش باف شناسی و جنین شناسی
9 درس
زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
18 درس
زیست شناسی (بیوشیمی)
16 درس
زیست شناسی (علوم جانوری)
24 درس
زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)
26 درس
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
10 درس
زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
10 درس
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی(ورودی از ۹۷)
9 درس
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
11 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
12 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک (مخصوص ورودی ۹۶)
13 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک (مخصوص ورودی ۹۶)
12 درس
زیست شناسی گرایش بیوفیزیک(ورودی ۹۵ وقبل)
13 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی۹۶)
10 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی(ورودی از ۹۷)
10 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و بعد )
12 درس
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی (ورودی۹۶ و بعد)
12 درس
زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
16 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
20 درس
زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
21 درس
زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
20 درس
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14 درس
زیست فناوری میکروبی ( مخصوص ورودی های ۹۵-۹۴ و بعد از آن )
11 درس
ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی
36 درس
ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی
20 درس
ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط(ورودی از ۹۷)
17 درس
ژئومورفولوژی گرایش نظری(ورودی از ۹۷)
14 درس
ژنتیک (مخصوص ورودی های ۹۵ و ورودی ۹۷ به بعد)
12 درس
سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی(فقط مخصوص ورودی۹۶)
27 درس
سیستم های کلان(ورودی ۹۷ و بعد)
22 درس
شیمی گرایش شیمی آلی (ورودی ۹۹ و بعد)
11 درس
شیمی گرایش شیمی آلی (ورودی تا قبل از ۹۹)
23 درس
شیمی گرایش شیمی تجزیه (ورودی ۹۹ و بعد)
8 درس
شیمی گرایش شیمی تجزیه (ورودی تا قبل ۹۹)
23 درس
شیمی گرایش شیمی فیزیک(ورودی ۹۹ و بعد)
5 درس
شیمی گرایش شیمی فیزیک(ورودی تا قبل ۹۹)
26 درس
شیمی گرایش شیمی معدنی(ورودی تاقبل۹۹)
26 درس
شیمی گرایش شیمی معدنی(ورودی۹۹ وبعد)
11 درس
طراحی شهری
17 درس
علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه‌های عمومی
18 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )
17 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
17 درس
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
18 درس
علم سنجی
15 درس
علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی( ورودی نیم سال اول ۹۶ و قبل)
20 درس
علوم اقتصادی
26 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی( ورودی۹۶ و بعد)
17 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی (ورودی۹۶ و بعد)
20 درس
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک(ورودی ۹۶ وبعد)
18 درس
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی (ورودی۹۶ وبعد)
15 درس
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(ورودی ۹۶ وبعد)
14 درس
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (ورودی ۹۶ و بعد)
13 درس
علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی
20 درس
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)(ورودی ۹۴ وقبل)
24 درس
علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن)
10 درس
علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعداز آن)
10 درس
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
11 درس
علوم دامی گرایش تغذیه دام ورودی ۹۶ و بعد
14 درس
علوم زمین گرایش آب و زمین شناسی(ورودی از ۹۶)
22 درس
علوم زمین گرایش پترولوژی(ورودی ۹۶ و بعد)
15 درس
علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی (ورودی از ۹۶)
19 درس
علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (ورودی ۹۶ وبعد)
18 درس
علوم زمین گرایش زمین ساخت تکتونیک(ورودی از ۹۷)
17 درس
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی(ورودی از ۹۶)
23 درس
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(ورودی از ۹۶)
17 درس
علوم زمین گرایش زمین شیمی (ورودی از ۹۶)
18 درس
علوم سیاسی
19 درس
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
18 درس
علوم قرآن و حدیث (ورودی ۹۸ و بعد)
12 درس
علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات
13 درس
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
10 درس
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
12 درس
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های ۹۶-۹۵ و بعد از آن)
12 درس
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی ۹۶ و بعد
20 درس
فقه و حقوق خصوصی
22 درس
فلسفه و حکمت اسلامی
29 درس
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
20 درس
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
19 درس
فلسفه وکلام اسلامی (مخصوص ورودی های ۹۷ و بعد)
19 درس
فیتوشیمی (ورودی تا قبل ۹۹)
18 درس
فیتوشیمی (ورودی۹۹ وبعد)
9 درس
فیزیک ( زمینه اتمی و مولکولی )
22 درس
فیزیک ( زمینه فیزیک بنیادی )
16 درس
فیزیک ( زمینه گرانش و فیزیک نجومی )
16 درس
فیزیک (زمینه حالت جامد)
22 درس
فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)(ورودی ۹۴ وقبل)
18 درس
فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
17 درس
فیزیک (گرایش حالت جامد) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
17 درس
فیزیک (گرایش هسته ای ) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
20 درس
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر(ورودی از ۹۷)
8 درس
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
17 درس
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما(ورودی از ۹۷)
8 درس
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال(ورودی از ۹۷)
16 درس
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای(ورودی از ۹۷)
14 درس
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی(ورودی از ۹۷)
9 درس
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک(ورودی از ۹۷)
8 درس
فیزیک نجومی ( ورودی از ۹۳)
20 درس
فیزیک(زمینه هسته ای)
25 درس
فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول ۹۶-۹۵
16 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
20 درس
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
19 درس
کارآفرینی گرایش آموزش عالی
22 درس
کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
19 درس
کارآفرینی گرایش بخش عمومی
19 درس
کارآفرینی گرایش بین الملل
21 درس
کارآفرینی گرایش توسعه
21 درس
کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
16 درس
کارآفرینی گرایش سازمانی
21 درس
کارآفرینی گرایش فناوری
21 درس
کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
20 درس
کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
20 درس
کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
21 درس
کارآفرینی گرایش گردشگری
21 درس
کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی نیم سال دوم ۹۵ به بعد
15 درس
مترجمی زبان انگلیسی ورودی ۹۶ و بعد
16 درس
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
21 درس
مخاطرات محیطی (ورودی ۹۷ و بعد)
21 درس
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی (ورودی ۹۶ وقبل)
21 درس
مدیریت آموزشی (ورودی۹۹ وبعد)
5 درس
مدیریت آموزشی(ورودی تا قبل۹۹)
19 درس
مدیریت اجرایی
24 درس
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
24 درس
مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات
24 درس
مدیریت امور شهری
20 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
39 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
39 درس
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
21 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
20 درس
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
21 درس
مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی (ورودی ۹۶و بعد)
20 درس
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها
19 درس
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
21 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
39 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
18 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی (ورودی ۹۶ و بعد)
22 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
20 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
19 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
19 درس
مدیریت رسانه
34 درس
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی (ورودی۹۶ و بعد)
19 درس
مدیریت فناوری اطلاعات
23 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
39 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
42 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
38 درس
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
42 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژِی(ورودی ۹۴ و قبل)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کار آفرینی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش انرژی(ورودی از ۹۷)
19 درس
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین (ورودی ۹۶ و بعد)
21 درس
مدیریت کسب و کار گرایش فناوری( ورودی ۹۶ و بعد)
20 درس
مدیریت کسب و کار گرایش مالی
21 درس
مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش بازاریابی
21 درس
مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی(ورودی۹۴)
21 درس
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
19 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
22 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
22 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
20 درس
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
21 درس
مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
22 درس
مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی
21 درس
مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
18 درس
مدیریت مالی(ورودی از ۹۸)
10 درس
مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
15 درس
مشاوره گرایش مشاوره خانواده
14 درس
مشاوره گرایش مشاوره شغلی
11 درس
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
14 درس
مشاوره و راهنمایی
16 درس
مطالعات فرهنگی (چارت جدید۹۶ و بعد)
20 درس
مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی(ورودی قبل ۹۶)
13 درس
مهندسی اقتصادکشاورزی - گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی(ورودی قبل ۹۶)
14 درس
مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک
9 درس
مهندسی برق- الکترونیک
10 درس
مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
12 درس
مهندسی توسعه روستایی(ورودی ۹۵)
19 درس
مهندسی شیمی - پلیمر
10 درس
مهندسی شیمی - صنایع غذایی
12 درس
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
10 درس
مهندسی شیمی - محیط زیست
10 درس
مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
10 درس
مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی
12 درس
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
53 درس
مهندسی صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
11 درس
مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی
21 درس
مهندسی صنایع - صنایع
18 درس
مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی
16 درس
مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های سلامت
17 درس
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها
43 درس
مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان
21 درس
مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری
19 درس
مهندسی عمران - راه و ترابری
25 درس
مهندسی عمران - سازه
18 درس
مهندسی عمران- ژئوتکنیک (مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ و بعد از آن)
13 درس
مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
13 درس
مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳)
12 درس
مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­ های هیدرولیکی
16 درس
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
17 درس
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
23 درس
مهندسی فناوری اطلاعات
16 درس
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
17 درس
مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم های چند رسانه ای)
16 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی(ورودی ۹۹ و بعد)
10 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ورودی ۹۸ و بعد)
15 درس
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی(ورودی ۹۸ و بعد)
11 درس
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
22 درس
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
17 درس
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
11 درس
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی(ورودی ۹۴ و قبل)
24 درس
مهندسی کشاورزی - زراعت
17 درس
مهندسی کشاورزی - علوم دامی (تغذیه دام ورودی قبل ۹۶)
13 درس
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی
17 درس
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)
13 درس
مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی
20 درس
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی
10 درس
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
20 درس
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
26 درس
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16 درس
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی قبل ۹۶)
18 درس
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15 درس
نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی
22 درس
نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
22 درس
نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
23 درس