رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی ۹۶ و بعد

نشانگر شناخت محیط زیست
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تنوع زیستی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی محیط زیست
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر قوانین و مدیریت منابع طبیعی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آلودگی آب و خاک
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آمایش سرزمین
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی اثرات توسعه
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر آمایش رایانه ای سرزمین ( آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی و مدیریت زیستگاه
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم اطلاعات جغرافیایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی توان گردشگری طبیعی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط زیست
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های پیشرفته آماری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بازسازی زیستگاه
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر سنجش از دور تکمیلی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی توسعه پایدار
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید