رشته مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدارهای الکتریکی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
۶ ویدیوویدیو
نشانگر فیزیک الکترونیک
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های دیجیتال ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترونیک آنالوگ
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبدل های داده مجتمع (A/D, D/A)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدارهای مجتمع نوری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فیلتر های مجتمع
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدارهای مجتمع خطی (CMOS)
۱۰ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید