رشته مهندسی شیمی - صنایع غذایی

نشانگر بیوشیمی عمومی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک سیالات ۲
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروبیولوژی عمومی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت پیشرفته
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات مهندسی پیشرفته
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر پدیده های انتقال در صنایع غذایی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تکنولوژی آنزیم ها
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر ترمودینامیک پیشرفته
۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید