رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روش اجزاء‌ محدود ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر شکل دهی فلزات
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر متالورژی درتولید
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تولید و کارگاه
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ماشین های کنترل عددی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آزمایش های غیر مخرب (NDT)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی و ساخت قید و بست ها و فرامین
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر محاسبات عددی پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های تولید صنعتی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ابزارشناسی و ماشین کاری
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی در طراحی و تولید
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر رباتیک پیشرفته
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اتوماسیون در تولید
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کنترل پیشرفته
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ابزارشناسی و ماشین کاری پیشرفته
۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید