رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

نشانگر ریاضیات مهندسی
۲۵ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک سیالات ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر ترمودینامیک ۲
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر محاسبات عددی پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک محیط های پیوسته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت ۱
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک سیالات پیشرفته
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ترمودینامیک پیشرفته
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت جابجایی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر دینامیک سیالات محاسباتی۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر انتقال حرارت هدایت
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید