رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها

نشانگر برنامه ریزی خطی پیشرفته
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر شبیه سازی کامپیوتری
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های آماری
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار و احتمال مهندسی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر طرح ریزی واحدهای صنعتی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی سیستم های صنعتی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی تولید پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کامپیوتر و مدیریت داده ها
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های صف
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مهندسی پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث منتخب در مهندسی صنایع
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت زنجیره تأمین (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی غیرقطعی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه بازی ها
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها۱(آموزش محور)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها۲(آموزش محور)
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری چند متغیره
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی سیستم های صنعتی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی آزمایش ها
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر فرایندهای احتمالی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه صف
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی خطی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی غیرخطی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی فاکتورهای انسانی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه تصمیم گیری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی سیستم های اطلاعات
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مهندسی مالی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه فازی و کاربردهای آن
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر داده کاوی، مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری احتمالات و کاربرد ان
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدلسازی پویایی های سیستم
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید