رشته مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی (مخصوص ورودی قبل از ۹۴-۹۳)

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات عالی مهندسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مقاومت مصالح ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر مکانیک سیالات
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک خاک
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش اجزاء محدود
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی پی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک خاک پیشرفته
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی پی پیشرفته
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر دینامیک خاک
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر سدهای خاکی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئوتکنیک دریایی
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید