رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تکنولوژی بتن
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر متره و برآورد و پروژه
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های اجرای ساختمان
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مقررات ملی ساختمان
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ماشین آلات ساختمانی در راهسازی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و مقررات پیمان
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی و حسابداری پروژه
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های ساخت ۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت ماشین آلات ساخت
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت کارگاه و ایمنی (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های ساخت
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت ریسک پروژه
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فناوری بتن های خاص
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت ماشین آلات
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سمینار و روش تحقیق
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی و کنترل پروژه
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت و مقررات پیمان
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت پروژه
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مهندسی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های اجرای ساختمان
۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید