رشته مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات عالی مهندسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولیک پیشرفته
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روش اجزاء محدود
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی هیدرولیکی سازه ها
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر سدهای خاکی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های عددی در مهندسی آب
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل های هیدرولیکی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر استاتیک
۲۱ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر مکانیک سیالات
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدلهای هیدرولیکی ( آموزش محور )
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک خاک
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولیک و آزمایشگاه
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید