رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی(ورودی ۹۸ و بعد)

نشانگر مهندسی نرم‌افزار ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی نرم‌افزار ۱
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر معماری نرم افزار
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی مجدد فرآیندهای حرفه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر هوش تجاری
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل و طراحی سیستم ها
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی نرم افزار
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی منابع سازمان
۸ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید