رشته محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

نشانگر شناخت محیط زیست
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روش ها و فنون تدریس
۲۹ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
۲۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر زبان تخصصی Education(Environmental)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول ومفاهیم آموزش محیطزیست
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تهیه وتولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش های برنامه ریزی درسی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آموزش برای توسعه پایدار
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تدریس ویژه آموزش محیط زیست
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با مفاهیم محیط زیست
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای زیست
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آموزش همگانی محیط زیست
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق زیست محیطی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اکولوژی عمومی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آمایش سرزمین ( آموزش محور )
۲۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید