رشته تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ اروپا در قرون وسطی
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات و مبانی علم تاریخ
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ اروپا در قرون جدید
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه تاریخ
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی )
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان خارجی ۱با تکیه بر نثر و متون تاریخی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نقد و بررسی تاریخ مغولان -تیموریان و حکومت های محلی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت روش های تحقیق در تاریخ (سمینار)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان خارجی ۲ با تکیه بر نثر متون تاریخی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ معاصرایران
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی جنبش های مردمی یکصدساله اخیر (بطورخاص انقلاب اسلامی)
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید