رشته جامعه شناسی

نشانگر کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار در علوم اجتماعی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق نظری
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بینش های جامعه شناسی ۱ (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر توسعه اجتماعی اقتصادی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بینش های جامعه شناسی ۲
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بینش های جامعه شناسی ۳
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی شهری (ارشد)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی کار و شغل (ارشد)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی جوانان
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی مسائل اجتماعی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق کیفی در جامعه شناسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق کمی در جامعه شناسی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی مسائل آموزش عالی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی علم و تکنولوژی ( آموزش محور )
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محوز)
۱۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید