رشته علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه‌های عمومی

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی کتابداری و علم اطلاعات
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار در کتابداری و علم اطلاعات
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کتابخانه‌های عمومی و جامعه
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی و برنامه‌ریزی خدمات فرانهادی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی مواد
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مرجع شناسی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت کتابخانه‌های عمومی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر منابع اطلاعات عمومی – اجتماعی الکترونیکی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع چند رسانه‌ای
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اطلاعات و انتشارات دولتی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ و ادبیات شفاهی و محلی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ذخیره و بازیابی اطلاعات (آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ و ادبیات شفاهی و محلی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ذخیره و بازیابی اطلاعات
۱۰ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید