رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اشتراک منابع در محیط دیجیتال
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حفاظت منابع دیجیتال
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر رابط کاربری کتابخانه های دیجیتال
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی منابع دیجیتال
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر وب معنایی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی مواد
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مجموعه سازی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مرجع شناسی عمومی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر معماری کتابخانه های دیجیتال
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظام مدیریت محتوا
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مسائل حقوقی محیط دیجیتالی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر خدمات کتابخانه های دیجیتال (آموزش محور)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر رفتار اطلاعاتی در محیط دیجیتال (آموزش محور)
۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید