رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مرجع شناسی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی مواد
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر ذخیره و بازیابی اطلاعات
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد اطلاعات
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی اطلاعات
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های بازنمایی اطلاعات
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت دانش سازمانی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظامهای اطلاعات مدیریت
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر معماری پایگاههای اطلاعاتی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر داده کاوی(آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع اطلاعاتی (آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید