رشته حقوق جزا و جرم شناسی

نشانگر اصول فقه ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول فقه ۲
۳۳ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی کیفری ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر آیین دادرسی کیفری ۲
۳۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۳
۲۹ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حقوق جزای عمومی ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر جرم شناسی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی کیفری
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر پلیس علمی و کشف جرائم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روان شناسی جنایی (ارشد)
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه حقوق
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای بین الملل (ارشد)
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مسئولیت مدنی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی جنایی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر پزشکی قانونی (ارشد)
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه جزایی ۱
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۱به زبان خارجی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه جزایی ۲
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۲ به زبان خارجی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اسلامی تطبیقی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی تطبییقی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۲
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۲ (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۱
۱۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت
۹ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور
۹ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید