رشته جمعیت شناسی

نشانگر کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار در علوم اجتماعی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جمعیت شناسی
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های مقدماتی تحلیل جمعیت
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق نظری
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر جمعیت و جامعه
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مهاجرت و شهرنشینی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر جمعیت و برنامه ریزی توسعه
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار پیشرفته
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر جمعیت شناسی سالخوردگی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر برآورد شاخص های جمعیتی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نرم افزارهای جمعیتی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر دیدگاه ها و سیاست های جمعیتی معاصر
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر جمعیت شناسی انسان شناختی (آموزش محور )
۵ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید