رشته روزنامه نگاری

نشانگر زبان خارجی
۳۱ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ارتباطات سازمانی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ارتباطات و توسعه
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت ارتباطات جمعی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد آمار درپژوهش های ارتباطی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی پژوهش در ارتباطات اجتماعی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد نرم افزار کامپیوتر در پژوهش های ارتباطی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل محتوی پیام های ارتباطی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی حقوق بین المللی ارتباطات
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی پوشش خبری وسائل ارتباط جمعی بین المللی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی سینما
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روزنامه نگاری درایران( فرایند وعوامل موثر برآن )
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی ارتباطات انسانی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی ارتباطات جمعی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و مسئو لیت های روزنامه نگاری
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روشهای پژوهش در رسانه ها
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر شیوههای نوین روزنامه نگاری تحقیقی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روزنامه نگاری توسعه با تکیه بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ روزنامه نگاری در ایران
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مطالعات رسانه های جدید
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روزنامه نگاری بین المللی(مطالعه تطبیقی)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه رسانه ها (مطالعه تطبیقی)
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل محتوای کمی پیامه های رسانه ها
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روزنامه نگاری سایبر
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و مسیولیتهای اجتماعی روزنامه نگار (با تاکید بر ارزشهای ایرانی -اسلامی)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر رسانه ها و جامعه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مطالعات تطبیقی انتقادی در ارتباطات
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی ارتباط جمعی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول روزنامه نگاری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ویراستاری و مدیریت اخبار
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان خارجی(تخصصی ارتباطات وروزنامه نگاری)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر پوشش خبری ایران و اسلام در رسانه های بین المللی
۲ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید