رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی (ورودی۹۶ و بعد)

نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد انرژی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد کلان پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد منابع طبیعی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد کلان ۲
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد خرد
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد سنجی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اکتشاف و تولید
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حمل و نقل نفت خام ، گاز و فراورده های نفتی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر صنایع پتروشیمی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد خرد ۲
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد توسعه
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد ایران
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تجارت بین الملل
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین الملل(آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مالی وحقوق بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر بیمه حمل و نقل بین المللی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین الملل(پژوهش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل(پژوهش محور)
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید