رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی

نشانگر علوم بلاغی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر درایه الحدیث
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در علوم اسلامی
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر قرائت و درک متون عربی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت نهج البلاغه ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر متون ادبی در راستای نهج البلاغه
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم بلاغی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو کاربردی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم نهج البلاغه ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان انگلیسی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر نقد ادبی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تمدن
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تحلیلی حضرت امیر(ع )۱
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم نهج البلاغه ۲
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر توحید
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تحلیلی حضرت امیر(ع )۲
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام تا ۴۱۱ ه.ق
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نبوت و امامت
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر معاد
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی فهم و نقد الحدیث
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه (آموزش محور)
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید