رشته فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

نشانگر استنباط های فلسفی و کلامی از قرآن و حدیث
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تحلیلی ۱
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ کلام اسلامی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه، کلام و عرفان
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر شیعه شناسی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه اسلامی ۱
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه اسلامی ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فلسفه اسلامی ۳
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مسایل جدید کلامی و فلسفه دین ۱
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مسایل جدید کلامی و فلسفه دین ۲
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تحلیلی ۲
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تطبیقی ۱
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آیات و روایات کلامی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تحلیلی ۳
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تحلیلی ۴
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام تطبیقی ۲
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه های کلامی معاصر در جهان اسلام
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید