رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی (ورودی ۹۶و بعد)

نشانگر مدیریت استراتژیک گردشگری
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت صنعت جهانگردی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول روش تحقیق در جهانگردی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با روشهای آماری در تحقیقات جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان انگلیسی تخصصی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بازاریابی در جهانگردی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مدیریت و بازاریابی خدمات
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حسابداری مدیریت (در صنعت جهانگردی)
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های کمی در جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر رفتار مصرف کننده در جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی محصولات جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین الملل در جهانگردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید