رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

نشانگر آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر اصول حسابداری ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر حسابداری برای مدیران
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بازاریابی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق و احکام کسب و کار
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول اقتصاد
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت عملیات
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر استراتژی بازاریابی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیقات بازاریابی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین بنگاهی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت برند
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت کیفیت (آموزش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مدیریت
۲۸ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید