رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

نشانگر تئوری های مدیریت پیشرفته
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کار آفرینی در بستر فناوری اطلاعات
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی پیشرفته کار آفرینی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول حسابداری
۱۶ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر بازاریابی و تحقیقات بازار
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری های کار آفرینی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل محیط کسب و کار
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در کار آفرینی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی و تدوین طرح کسب و کار
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار
۱۳ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر تشخیص فرصت های کار آفرینی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک کار آفرینی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر الگوهای تصمیم گیری کار آفرینان
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کارآفرینی دانشگاهی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آموزش و ترویج کار آفرینی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کارآفرینی اجتماعی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر جهانی سازی و رشد درکسب و کارهای کوچک و متوسط (آموزش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید