رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

نشانگر زبان تخصصی
۲۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی سازمان های دولتی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های مدیریت دولتی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اداره امور عمومی در اسلام
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سازمان و مدیریت
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی مدیریت دولتی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حکومت الکترونیک
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بازمهندسی تشکیلات دولتی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی و طراحی سازمان
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر راهبردهای مدیریت منابع انسانی(آموزش محور)
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید