رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

نشانگر روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری (مدیریت منابع انسانی)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت راهبردی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سازمان و مدیریت
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل های آماری
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوریهای مدیریت پیشرفته
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی در بستر فناروری اطلاعات
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و نهج البلاغه
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت عملکرد و بهره وری در منابع انسانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه پردازی در مدیریت منابع انسانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی نظام های جبران خدمات با رویکرد اسلامی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه ( آموزش محور)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حکومت الکترونیک(آموزش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید