رشته مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات

نشانگر ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر اصول حسابداری ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حسابداری مدیریت
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت تکنولوژی و نوآوری
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت طرح های توسعه
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بازاریابی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بازرگانی بین الملل
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مهارت های عمو می مدیریت
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مسائل جاری مدیریت
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک بازاریابی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیقات بازاریابی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ارتباطات بازاریابی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق (آموزش محور)
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مدیریت
۲۸ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید