رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

نشانگر مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی و مدیریت بازار
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین المللی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری های مدیریت پیشرفته
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حسابداری مدیریت
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بازارشناسی و مسائل بازاریابی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق و احکام کسب‌ و کار
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد تئوری تصمیم‌گیری
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار مصرف‌کننده
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت تبلیغات و برند
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک بازاریابی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی صنعتی و خدمات
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مدیریت
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی رفتار مصرف کننده
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی صنعتی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیقات بازاریابی
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید