رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

نشانگر مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی و مدیریت بازار
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین المللی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری های مدیریت پیشرفته
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حسابداری مدیریت
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بازارشناسی و مسائل بازاریابی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق و احکام کسب‌ و کار
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد تئوری تصمیم‌گیری
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار مصرف‌کننده
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت تبلیغات و برند
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر استراتژی‌های بازرگانی بین‌المللی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی بین‌المللی و صادرات
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت زنجیره تامین بین‌المللی و واردات
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مدیریت
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بازرگانی بین الملل
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت صادرات و واردات
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر سازمان های پولی و مالی بین الملل
۱۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید