رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق و احکام کسب‌ و کار
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد تئوری تصمیم‌گیری
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار مصرف‌کننده
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت تبلیغات و برند
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی و مدیریت کسب‌وکار الکترونیکی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت خرده‌فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید