رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

نشانگر مبانی سازمان و مدیریت
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مدیریت
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری های مدیریت پیشرفته
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فرآیند خط مشی گذاری
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظام های اداری تطبیقی پیشرفته
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بهره وری نیروی انسانی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار و کاربرد آن در مدیریت
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۲۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر حکومت الکترونیک(آموزش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید