رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

نشانگر مدیریت مالی ۱
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی ۲
۳۰ نیمسالنیمسال
۴ ویدیوویدیو
نشانگر مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری های مدیریت پیشرفته
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت استراتژیک پیشرفته
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حسابداری مدیریت
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بازارشناسی و مسائل بازاریابی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق در رفتار سازمانی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه و فرایند تحول سازمان
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های حل مساله
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مدیریت
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۲۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید