رشته روانشناسی عمومی

نشانگر روش های آماری پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر متون تخصصی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی عمومی پیشرفته
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی رشد پیشرفته
۲۴ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر روش های تحقیق پیشرفته
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر انگیزش و هیجان
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های شخصیت
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی کودکان استثنایی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی سلامت پیشرفته
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های یادگیری
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی شناختی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روان شناسی اجتماعی پیشرفته
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آسیب شناسی روانی ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی شخصیت
۲۲ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر روش تحقیق ( کمی و کیفی )
۱۵ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بازسازی مثبت مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (آموزش محور)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث جدید در آسیب شناسی روانی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید