رشته روانشناسی تربیتی

نشانگر روانشناسی تحولی ۱
۱۷ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر روانشناسی یادگیری
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی تربیتی
۱۶ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر روش تحقیق ( کمی و کیفی )
۱۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر روانشناسی تربیتی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های رشد
۱۵ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی اجتماعی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار استنباطی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های یادگیری کاربردی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی شخصیت پیشرفته
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فنون ارزیابی روانی-تربیتی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر سنجش و اندازه گیری
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه و روش های آموزش
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی شناختی (آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید