رشته روانشناسی شخصیت

نشانگر روانشناسی شناختی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی تحولی ۱
۱۷ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر روانشناسی شخصیت
۱۷ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر روش تحقیق ( کمی و کیفی )
۱۰ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی عمومی پیشرفته
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی رشد
۱۱ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر انگیزش و هیجان پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیت
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار پیشرفته
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر علم النفس و مقایسه آن با روانشناسی جدید
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آسیب شناسی روانی ( با توجه ویژه به اختلالات شخصیت )
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر هوش و استعداد و سنجش آن
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی مسائل بهداشت روانی در ایران و جهان
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر رشد شخصیت (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید