رشته جغرافیا سیاسی (ورودی از ۹۷)

نشانگر نقشه خوانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر سیاست و فضا
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جغرافیای سیاسی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران ( آموزش محور )
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش ها و فنون تصمیم گیری
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول، مفاهیم و نظریه های ژئوپلیتیک
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مفاهیم و نظریه های جغرافیایی سیاسی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر دولت و حکومت محلی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در جغرافیای سیاسی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیای سیاسی فضای مجازی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد GIS در جغرافیای سیاسی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیای انتخابات
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیا و راهبرد ملی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر سازماندهی سیاسی فضای شهری
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر جهان شهر ها و دیپلماسی شهری
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئو پلیتیک شهری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیای سیاسی ایران
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر دیدگاه های برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران ( آموزش محور )
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید