رشته آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی(ورودی از ۹۷)

نشانگر مبانی آب و هوا شناسی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آب و هواشناسی ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آب و هوای ایران
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و روشهای پیشرفته تحقیق درآب وهواشناسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های آب و هواشناسی سینوپتیک
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آب و هواشناسی کاربردی( آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آب و هوا و طراحی محیط
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل همدیدی آب و هوای ایران(آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی نظری مخاطرات محیطی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید