رشته جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی

نشانگر نقشه خوانی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکتب های جغرافیایی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر انسان و محیط
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر متون تخصصی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اکوسیستم های محیطی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در جغرافیای طبیعی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدروژئولوژی آب های سطحی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروکلیماتولوژی پیشرفته
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی محیطی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر نواحی اقلیمی ایران و توان های محیطی آنها
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اقلیم و بحران های محیطی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر واحدهای ژئومورفولوژی ایران
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آب و هوا شناسی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی ژئومورفولوژی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اقلیم شناسی دینامیک
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید