رشته آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی (اقلیمی) (ورودی ۹۶ وقبل)

نشانگر مبانی آب و هوا شناسی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آب و هواشناسی ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آب و هوای ایران
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولوژی پیشرفته
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت و برنامه ریزی محیطی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر شیمی جو و تغییرات آن
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های آب و هواشناسی دیرینه
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر گرمایش جهانی و پیامدهای آن
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر آب وهوای کواترنر
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تغییر اقلیم و کشاورزی (آموزش محور)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ( آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در آب و هوا شناسی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید