رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی

نشانگر مبانی آب و هوا شناسی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نقشه خوانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحلیل جمعیت
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی منطقه ای (آموزش محور )
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهری
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی پیامدهای طرح های بهسازی و نوسازی شهری
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران (آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی بافت های فرسوده و مساله دار شهری در ایران
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید