رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

نشانگر مبانی جغرافیای روستایی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر نقشه خوانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی روستایی در ایران
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و قوانین روستایی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بر نامه ریزی محیطی در نواحی روستایی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران (آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر رو ش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فناوری های جغرافیایی GIS , RS در برنامه ریزی روستای
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت راهبردی توسعه روستایی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت توسعه پایدار کالبدی - فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستای
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران (اموزش محور)
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و قوانین روستایی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشارکتی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی مسکن روستایی(آموزش محور)
۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید