رشته جغرافیابرنامه ریزی روستایی

نشانگر متون تخصصی جغرافیای روستایی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر نقشه خوانی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جغرافیای روستایی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد فضا
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر انسان و محیط
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیای شهری پیشرفته
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر جغرافیای رابطه شهر و روستا در ایران
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی(۲)
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر استفاده از کامپیوتر در برنامه ریزی روستایی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مکتب های جغرافیایی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت روستائی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جغرافیای روستایی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آب و هوا شناسی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی روستایی در ایران
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق و قوانین روستایی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر فناوری های جغرافیایی GIS , RS در برنامه ریزی روستای
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روشهای برنامه ریزی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی حمل و نقل روستایی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل فضایی روابط شهر و روستا
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحلیل جمعیت
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فناوری اطلاعات IT
۱۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید