رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

نشانگر آمادگی جسمانی ۱
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تغذیه و ورزش
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی ورزشی ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر شنا ۱-عملی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در علوم ورزشی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر رایانه پیشرفته
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ابعاد روانی فعالیت بدنی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (آموزش محور)
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماریهای مزمن و ناتوانی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید