رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

نشانگر مدیریت تاسیسات ورزشی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و مبانی مدیریت
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آمادگی جسمانی ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر دو و میدانی ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بازاریابی در ورزش
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی و اداری در ورزش
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مدیریت ورزشی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت رفتار سازمانی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی استراتژیک
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد رایانه در ورزش
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت سازمانهای ورزشی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید