رشته مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

نشانگر مدیریت تاسیسات ورزشی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و مبانی مدیریت
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آمادگی جسمانی ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر دو و میدانی ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مدیریت ورزشی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اوقات فراغت و محیط زیست
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های سازمان و مدیریت
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و مبانی اوقات فراغت
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد رایانه در ورزش
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر گردشگری ورزشی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی اوقات فراغت
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت مالی و اداری در ورزش (آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی (آموزش محور)
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت سازمانهای ورزشی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید