رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشانگر بیوشیمی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تجزیه و تحلیل آماری
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آمادگی جسمانی ۱
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی انسانی
۲۷ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر دو و میدانی ۱-عملی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی ورزشی ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر مدیریت و طرز اجرای مسابقات
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر یادگیری حرکتی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر رشد و تکامل حرکتی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و فلسفه تربیت بدنی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آناتومی انسان
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بیومکانیک ورزشی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی انسانی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در تربیت بدنی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حرکات اصلاحی و درمانی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بیومکانیک عضلات
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی ورزشی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر سمینار
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر آناتومی انسانی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ( آموزش محور )
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدن
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید