رشته زبان شناسی همگانی

نشانگر ساخت زبان فارسی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات زبان شناسی ۱
۲۸ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر کلیات زبان شناسی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر آوا شناسی انگلیسی
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی زبانشناسی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تطور زبان فارسی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آواشناسی زبان فارسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ زبانشناسی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ساخت زبان فارسی (ارشد)
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر واج شناسی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر ساخت واژه
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول معنی شناسی زبان
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر جامعه شناسی زبان
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی زبان
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زبانشناسی کاربردی (آموزش محور)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکاتب زبان شناسی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تهیه و تدوین مواد آموزش زبان فارسی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان شناسی تاریخی و تطبیقی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو (دستورگشتاری )
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر گویش شناسی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر شیوه استدلال نحوی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبانشناسی کاربردی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان شناسی شناختی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نشانه شناسی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول دستور زبان
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر آوشناسی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در زبان شناسی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر صرف
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مقدمات زبانشناسی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول معنی شناسی
۱۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید